QQ留言网,为您提供、留言板留言、留言板寄语、留言代码!QQ下载 | 网站地图

2013QQ情侣分组图案大全:为什么只有即将离去的人才会惋惜

 •   ∩_∞
 •   (●.●)
 •  
 • 永远看不见゛ 
 •  ノ小孩旳忧愁
 •  
 • 因为ミ  
 •  
 •  ゜小孩永远
 • 在自己天真旳脸下

               ↑↓  

 •   ∩_∞
 •   (●.●)
 •  
 • 永远看不见゛ 
 •  ノ小丑旳悲伤
 •  
 • 因为ミ   
 •  
 • ゜小丑永远隐藏
 • 在自己华丽旳脸下

▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂

 •   ◆ ┇ ┇ ┇
 •  ◆ ┇ ┇
 •   ◆ ┇
 • 黎明   ◆
 • 独自一人 ◣◤
 • 等待日出 ◢◥
 • 看着空空的烟盒﹏
 • 为你流下最后一滴

               ↑↓  

 •   ◆ ┇ ┇ ┇
 •  ◆ ┇ ┇
 •   ◆ ┇
 • 黄昏   ◆
 • 独自一人 ◣◤
 • 等待日落 ◢◥
 • 看着空空的酒瓶﹏
 • 为你伤过最后一次

▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂

 •  ,‐ 、,ˊˋ、
 •  `.      ,′
 •  ˋ . ˊ 
 •        有没有发现
 • ┎────┒ 
 • ┖遇见之前┚ 
 •  
 • ︾︾︾︾︾︾︾︾
 • 我走过的一切都是
 •  ら゛为等你

               ↑↓  

 •  ,‐ 、,ˊˋ、
 •  `.  ,′
 •  ˋ . ˊ 
 •          有没有发现
 • ┎────┒ 
 • ┖遇见之前┚ 
 •  
 • ︾︾︾︾︾︾︾
 • 我所要坚守的一切
 •  ら゛只是你。

▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂

 • I ‐ 、,ˊˋ
 • `. LOVE ,′
 • ˋ .U
 • ミ骚年╮
 •    ▼▼
 •  刺你之名..
 •  刻我之骨↘
 • 你是ゝ
 • 我的刺青爱人ゝ

               ↑↓  

 • I ‐ 、,ˊˋ
 • `. LOVE ,′
 • ˋ .U
 • ミ菇凉╮
 •   ▼▼
 •  忘你之情..
 •  噬我之心↘
 • 你是ゝ
 • 我的噬心爱人ゝ 

▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂_▂

 •   /\/\
 •   \/ 
 •     
 • ╭⌒⌒╮
 • ╰丫头╯ 
 • ゛不管你怎么疯
 • ゛怎么闹
 •   ▼▼▼
 • 我都陪着你っ
 • 做你永远的港湾っ

               ↑↓  

 •   /\/\
 •   \/ 
 •     
 • ╭⌒⌒╮
 • ╰小子╯ 
 • ゛不管你怎么喊
 • ゛怎么吵
 •   ㅿㅿㅿ
 • 我都会等着っ 
 • 做你永远的妻子っ

 

与 2013QQ情侣分组图案大全:为什么只有即将离去的人才会惋惜 相关文章
关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 网站地图 | Sitemap | | 返回顶部
91乐园 Copyright © Www.9inx.Com All Rights Reserved